Bookmark and Share

Pravidla VC OSH Přerov pro rok 2013

Vydáno dne 27. 12. 2012 (3085 x přečteno)


 

 

OSH ČMS Přerov

Mánesova 1347 Lipník n/B.

751 31  Lipník n/B.

Rada velitelů

 

 

 

         Věc:                                    Vyřizuje/tel.                                  Lipník,dne:
                       Pravidla VC                           Zatloukal Vlastimil  775321727                               1.10.2012

 

 

 

Soutěžní pravidla Velké ceny OSH - ČMS Přerov - Memoriál Leopolda Koutného

                       (VC OSH) pravidla pro rok 2013

                                                    I.       Pořadatel Velké ceny

 

Pořadatelem VC OSH Přerov je Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přerově. Počet soutěží v daném kalendářním roce, jejich zařazení do  kalendáře a počet soutěží započítávaných do VC OSH určuje rada velitelů a schvaluje Výkonný výbor OSH. Počet a podmínky budou uvedeny v kalendáři na daný rok.

 

                                                       II.      Pořadatel soutěže

 

Soutěž v požárním sportu pořádá SDH ve spolupráci s OSH. Přihlášku do VC OSH musí pořadatel soutěže doručit nejpozději do 30.9. předchozího kalendářního roku do kanceláře OSH. Přihláška musí být písemná a musí obsahovat: termín soutěže, čas zahájení, místo konání, kontaktní osoba (adresa, telefon, e-mail), podpis statutárního zástupce SDH a razítko. Rada velitelů rozhodla  zahájení soutěží v sobotu na devět třicet hodin ráno nebo třináct hodin odpoledne a v neděli pouze v devět třicet hodin.

 

 

 

III. Účast ve VC OSH

 

Velké ceny OSH se mohou zúčastnit všechna hasičská soutěžní družstva  řádně přihlášena  v jednotlivých kategoriích - ženy a muži. Soutěžní družstvo tvoří 5 - 7 závodníků a soutěží na vlastní nebezpečí.  

V jednotlivých soutěžích VC OSH  nesmí závodník soutěžit za více než jedno družstvo (tento den). Při porušení tohoto pravidla budou diskvalifikovány obě družstva za které závodník nastoupí.

 

 

 

IV. Soutěžní pravidla

   

 Velká cena OSH  jednotlivé soutěže probíhají dle pravidel požárního sportu z

      roku 2007 a platných dodatků VC OSH. Soutěžní disciplína - požární útok se

      provádí dle pravidel PS  v kategoriích ženy a muži v platném znění.

 

     Technické podmínky:

 

1. Stroj - hasičská stříkačka schválená k provozu v ČR vycházející se schváleného

    typu  PS 8 nebo PS 12 bez zjevných úprav,sportovní výfuk povolen,musí být

    ukončen vývěvou.

 

2. Výzbroj - dle pravidel požárního sportu (šířka hadice C 65 mm, B 100 mm, délka hadic min. 19m, (pro postupová kola C 79 mm, B 113 mm). Koš - výplet ok max. 12,5x 12,5mm(střed drátu) s funkční klapkou umožňující vypouštění vody ze sacího vedení. Rozdělovač s funkčními uzávěry. Proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13 mm. Nářadí schváleného druhu. Savice nemusí být sešroubovány. Hadicové půl spojky na základně musí být uloženy tak, aby mezi ozuby prošel papír. Nástřiková čára je nedotknutelná. Přetlakový ventil je na zvážení pořadatele.

    

3. Výstroj soutěžících - pro soutěžní družstvo jednotná - pracovní, soutěžní,

     sportovní.(dle pravidel požárního sportu) Opasek lehký. Ochranná přilba dle

     pravidel. Nářadí musí být schválené k požárnímu sportu dle pravidel do 31.12.

     předcházejícího roku.

 

 

                                            V. Povinnosti pořadatele soutěže

 

1. Pořadatel soutěže zaplatí na konto VC OSH účastnický poplatek ve výši 1500,-

    Kč do31.3. daného kalendářního roku.

 

2. Zavazuje se, že při soutěži bude za umístění vyplaceno minimálně 4500,- Kč ve

    finančních odměnách pro obě kategorie.Dále zajistí poháry pro první tři družstva

    v obou kategoriích.

 

3. Pořadatel zajistí pro soutěž dostatečný počet rozhodčích včetně hlavního. Rozhodčí

     budou mít požadované oprávnění a budou řádně označeni. Seznam oprávněných

     rozhodčích včetně jejich označení předloží před zahájením VC OSH Rada velitelů.

 

4. Pořadatel soutěže zajistí pořádek a pořadatelskou činnost v soutěžním areálu a vyhotoví

    samostatnou  výsledkovou listinu soutěže pro uveřejňování výsledků ve VC OSH.

 

5. Pořadatel bude respektovat pravidla VC OSH.

 

6.Pořadatel soutěže musí mít uhrazeny členské příspěvky za SDH na OSH do 31.1. daného

   kalendářního roku. Pokud tak neučiní, nebude jeho soutěž do VC OSH zařazena.

 

 

              

                          

 

 

                                      VI. Povinnosti soutěžního družstva

 

1. SDH, který vysílá soutěžní družstvo do VC OSH musí mít uhrazeny členské 

příspěvky do 31.01. daného roku dle stanov.

 

2.  Nástupu při zahájení   se zúčastní minimálně 4 členové družstva řádně ustrojeni, na    

      vyhodnocení závěrečné pouze jeden člen a řádně ustrojen. Nesplněním této

     podmínky nebude žádné družstvo hodnoceno finančně ani materiálně a nemá

     narok na body do VC OSH. 

 

3. Všechna soutěžní družstva  musí mít uhrazené startovné a musí být zaregistrována 

     patnáct minut před zahájením soutěže,  zahájením soutěže se rozumí nástup družstev.            

     Všechna družstva která nebudou zaregistrována do zahájení soutěže 

     nemohou být oceněna finančně, materiálně a přidělením bodů do VC OSH.

 


 

.

7. Pořadatel soutěže zajistí pro měření požárního útoku elektronickou časomíru, která bude měřit čas na dvě desetinná místa. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazovaným průběhem času a dosaženým časem. Při selhání časomíry soutěžní družstvo opakuje svůj pokus. Terče sklopné se světelnou signalizací na terčích o ukončení pokusu.Časomíra musí měřit výsledné časy obou terčů. Pro případ poruchy el.časomíry musí mít pořadatel do jedné hodiny náhradní časomíru. Při selhání časomíry delším než jedna hodina se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry,před uplynutím jedné hodiny se výsledky nedokončené kategorii ruší a soutěž dané kategorie začíná znovu. Při další poruše el.časomíry delší jak třicet minut se ruší závod dané kategorie a výsledky dokončené kategorie se započítávají do celkového hodnocení VC OSH.

 

8. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů VC OSH na sledovaném

     místě a zároveň uveřejní jejich jména v rozhlase při soutěži.

 

9. Soutěžní družstvo pořadatele se musí zúčastnit nadpolovičního počtu soutěží

     zařazených do VC OSH (sčítá se účast muži ženy jednoho sboru). Pokud se

     nezúčastní, nebude jeho soutěž zařazena do VC OSH.

 

10. Zajistit řádnou zdravotnickou službu pro případ úrazu.

 

11. Případnou změnu termínu či hodinu konání soutěže pořadatel oznámí

     nejpozději 10 dnů před konáním soutěže soutěžícím družstvům ve VC OSH a

      na OSH.

 

12. Při stejném čase na  medailových místech se postupuje takto:

      Body se přidělí všem družstvům se stejným časem

      Finanční odměna na půl (nebo pořadatel dodá stejný finanční obnos necháváme na 

      zvážení pořadatele). Pohár losováním.

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

     VIII. Hodnocení VC OSH

   

VII. Statut komisaře soutěže

 

Rada velitelů OSH pro každou soutěž jmenuje komisaře soutěže. Ten odpovídá za regulérní průběh soutěže. Společně s hlavním rozhodčím podepisuje a schvaluje výsledky soutěže,a odpovídá za předepsaný použitý materiál a nářadí. Zajišťuje nestranné hodnocení soutěže. Komisař je povinen předat výsledky soutěže včetně své zprávy členu OORV, který je pověřen zpracováním výsledků. Po skončení VC OSH budou výsledky archivovány na OSH. Komisař spolu s hlavním rozhodčím a rozhodčím jmenovaným pořadatelem tvoří odvolávací komisi Její rozhodnutí musí být do ukončení závodu a je konečné.

 1.Soutěžní družstva budou hodnoceny dle dosaženého pořadí body do VC OSH na

     každé soutěži dle následujícího rozpisu v obou kategoriích:

      

MUŽI:

       1. místo -  20 bodů,    2. místo - 17 bodů,   3.místo-­15 bodů,    4.místo - 13 bodů,

       5. místo  - 11 bodů,    6. místo - 10.bodů,   7.místo - 9 bodů,    8.místo -   8 bodů,

       9 .místo  –  7 bodů,  10. místo -   6 bodů, 11.místo – 5 bodů, 12,místo –   4 body,

    13. místo –    3 body,  14. místo –   2 body, 15.místo – 1 bod,

 

ŽENY:

       1. místo -  15 bodů,    2. místo - 12 bodů,   3.místo-­10 bodů,    4.místo -   8 bodů,

       5. místo  -   6 bodů,    6. místo -   5  bodů,   5.místo - 4 body    8.místo -   3 body

       9 .místo  –  2 body   10. místo -    1 bod

 

2.  Pro celkové hodnocení ve VC OSH je rozhodující součet bodů z jednotlivých soutěží.

      

3. Vítězí družstvo s nejvýše dosaženým počtem bodů. Při shodném konečném počtu bodů

     rozhoduje vyšší počet lepších umístění v jednotlivých soutěžích.

 

4.  Závěrečné vyhodnocení VC OSH proběhne na poslední VC po jejím skončení. Finanční ohodnocení muži 1.-10.místo a ženy 1.-5.místo.

 

5. Průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na internetových stránkách

     www.firesport.cz a na stránkách OSH Přerov. Tyto údaje budou neoficiální. Skutečné 

     výsledky potvrzuje Rada  velitelů.

 

 

                                                       IX. Odměny

 

1. Odměny za umístění ve VC OSH mohou být finanční a věcné. Výše finanční částky

    pro odměny v obou kategoriích a seznam věcných cen za umístění určuje Výkonný

    výbor OSH na základě zajištění financí pro soutěž a věcných cen od sponzorů

    nejpozději do května kalendářního roku soutěže

 

 

 

2. Finanční částka určená VV OSH pro jednotlivé kategorie se dělí dle následujícího klíče

    dle přidělené částky:

 

MUŽI

1.    22%

2.    17%

3.    12%

4.    10 %

5.      9%

6.      8%

7.      7%

8.      6%

9.      5%

10.   4%

 

ŽENY

1.   36%

2.   27%

4.   15%

5.   13%

6.     9%

 

 
 

                                    

 

 

 

      

 

 

 

 

 

3.Finanční částka za umístění bude vyplacena proti podpisu při závěrečném vyhodnocení

     VC OSH. Finanční odměnu popř. věcný dar převezme zástupce soutěžního družstva.

 

4. Finanční částky budou zaokrouhleny na 100.-Kč,aby byla optimálně využita celková

    částka určená pro odměnu ve VC OSH.

 

5. Vítězné družstvo v kategorii ženy i muži získává výše specifikované věcné a finanční ceny.

 

                                                

                                                   X. Ostatní ujednání

 

    Pro rok 2013 bude 13 soutěží VC.

 

  1. Poslední neděle v srpnu bude rezervována pro zájemce o pořádání vyhodnocení VC OSH.

 

  1. Při výběru přidělení pořádání VC OSH bude přihlíženo ke kvalitě trati a organizace

      soutěže  pro další ročníky. 

 

3.   Uvedené soutěžní pravidla schválil výkonný výbor OSH dne: 08.10.2012

 

4.   Případné změny a doplňky těchto pravidel na základě návrhu Rady velitelů schvaluje

      Výkonný výbor OSH.

 

5.   Návrhy na změny lze podávat písemně do kanceláře OSH pro radu velitelů, která má

       pravomoc návrh připravit či zamítnout. Výsledek řešení návrhu bude přesně uveden v

       zápisu z jednání Rady velitelů. Pokud ten nerozhodne má hlavní a konečnou  

       rozhodovací pravomoc Výkonný výbor OSH. Družstva žen se nemusí zúčastňovat 

       zahajovacího nástupu. Za prezentována a zaplacení startovného  musí být patnáct minut    před zahájení soutěže podle  pravidel VC.

 

6.    Přestávka mezi kategoriemi musí být max.20.min,a vyhlášení výsledků po skončení                               

       soutěže do 30.min.

 

7.    Při soutěži VC OSH Přerov s Extraligou bude postup následující:

 

-          Soutěž VC OSH Přerov bude vyhodnocena samostatně a to jak poháry tak přidělenými  

 body tak finančním ohodnocením dle pravidel VC OSH Přerov.

 -     Družstvo se musí u prezentace přihlásit do soutěže ve které bude soutěži.

 

 

8.   Družstva která chtějí být započítána do hodnocení VC OSH Přerov mimo družstev

      pořádajících soutěž zařazenou do VC, musí zaplatit vklad 800,- Kč do  první soutěže VC

     OSH Přerov   na OSH Přerov Mánesova 1347, PSČ 751 31, Lipník n/B. Ostatní družstva

     která se účastní pohárové soutěže zařazené do VC a dodrží  článek VI. těchto pravidel,  

      mají nárok na finanční a materiální ohodnocení.

 

9. Je vyhlášena soutěž o pohár starosty OSH Přerov o nejrychlejší sestříknutý terč 

    v hodnoceném čase v obou kategoriích v rámci VC OSH Přerov.Platí pouze pro účastníky  

     kteří mají zaplacený účastnický poplatek.

 
 
 
 
 
 


Zdroj: www.oshprerov.cz